php或网页的目录路径格式 相对路径和绝对路径该怎么写?

../  代表上级目录     
../../代表上上级目录   相对路径
./   代表当前目录     可以省略不写             相对路径
/    以/开头通常代表从根目录开始            绝对路径